Bigarim là gì?

CI

Điều đó thể hiện ý nghĩa bao phủ mưa và ánh sáng. Cái đó áp dụng cho việc may vá và cấu trúc kim loại.

2011~2012

2013~2014

2014~Hiện tại